Επιθεωρήσεις κατασκευών

Η διεξοδική επιθεώρηση κτιριακών και τεχνικών έργων και η επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης αποτελεί ισχυρή προστασία για την πρόκληση ζημιών στις κατασκευές.

Η ανάλυση των κανονιστικών και νομοθετικών πλαισίων, ο έλεγχος της ποιότητας και των πιστοποιήσεων των κατασκευαστικών υλικών και του εξοπλισμού, καθώς και η αντοχή των υλικών στο χρόνο και τον τρόπο χρήσης τους, συμβάλλουν στον άμεσο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων ή αδυναμιών. Οι τακτικές επιθεωρήσεις των τεχνικών έργων έχουν ως στόχο την πρόληψη επιζήμιων γεγονότων βελτιώνοντας την ποιότητα της κατασκευής ή/και την καλύτερη και ταχύτερη ολοκλήρωση ενός κατασκευαστικού έργου.

Οι μηχανικοί του πανελλαδικού δικτύου μας διενεργούν επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές, εμπορικές, οικιακές κατασκευές και τεχνικά έργα με απώτερο σκοπό την πρόληψη μελλοντικών ζημιών παραθέτοντας εμπεριστατωμένες και αναλυτικές προτάσεις τόσο για την βέλτιστη και μακροχρόνια αντοχή των υλικών όσο και για την αποφυγή των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Επιπλέον, επιβλέπουν και επιθεωρούν την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα τις ισχύουσες νομοθεσίες και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.